• Telefon: 0 342 317 37 99, gabam@gantep.edu.tr

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitiminde İşbirliği için Ortaklıklar kapsamında 2021 yılı teklif çağrısı döneminde yapılacak başvuruların, Programın öncelikleri ve amaçlarına yönelik olarak hazırlanabilmesi için Program Rehberi çerçevesinde bazı hususlara dikkat çekme gereği duyulmuştur.

 

GENEL HUSUSLAR

 

İşbirliği için Ortaklıklar projelerinin hibelendirilebilmesi için en az bir yatay öncelik ya da projenin ilgili olduğu eğitim, öğretim, gençlik alanlarından birinin sektörel önceliklerinden en az birine yönelik olması gerekmektedir.

Projenin, hedef grup açısından başvuru yapılacak sektörel programla ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Proje birden fazla sektörel programı ilgilendiriyorsa ağırlıklı ilgili olan sektöre başvuru yapılmalıdır.

Başvuru formunda ihtiyaçlar, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etkiler açısından projelerin neden ulus ötesi düzeyde uygulanması gerektiği somut gerekçelerle ortaya konulmalıdır.

İşbirliği için Ortaklıkların amaçlarına ve yapısına bağlı olarak projeler, aşağıda verilen iki türden birinde olabilir:

 

 • Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220) faaliyeti, Program Üyesi ülkelerin kurum/kuruluşları arasında işbirliği ve ortaklıklar kurulmasına imkân sağlanmaktadır. Diğer taraftan bu katılımcı kuruluşların; uluslararası işbirliği konusunda deneyim kazanmaları, kapasitelerini güçlendirmeleri ve yüksek kalitede yenilikçi çıktılar üretmeleri beklenmektedir.
 • Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210) faaliyeti ise küçük ölçekli ve/veya Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programından yararlanma fırsatı sunmaktadır.

 

KATILIMCI KURUMLAR

 

Erasmus+ İşbirliği için Ortaklıklar alanında sunulacak projelerin yalnızca Türkiye için değil tüm Avrupa Birliği üyeleri için de yenilikçi olması ve/veya bir katma değer sağlaması beklenmektedir. Bu kapsamda proje konusu, yalnızca başvuru sahibi kurumun değil, projede ortak olarak yer alan tüm ülke ve ortak kuruluşların ihtiyaçları temelinde belirlenmiş olmalıdır.

 

Her bir ortak kurumun, proje konusu ile ilgili rol ve sorumluluklarının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması beklenmektedir. Özellikle sonuç üretmeyi hedefleyen İşbirliği Ortaklıkları (KA220) projelerinde, sonuç üretimi sürecinde çalışacak personelin uzmanlıkları, her bir ortak kuruluşun çıktı/ürün ve/veya sonuçlar kapsamında rolleri/görevleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

 

Başvuru formunda, projede çalışacak kişilerle ilgili detaylı bilgiler verilmesi istenilmekte ve proje konusu ile ilgili uzmanlıkları ve tecrübeleri sorulmaktadır. Formda bilgisi verilecek kişilerin proje uygulama süresince kurumun personeli olması gerekmektedir.

 

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220) proje başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. Genel bir kural olarak, İşbirliği için Ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, yalnızca İşbirliği Ortaklıkları (KA220) proje türü için geçerli olmakla birlikte, diğer ortak ülkelerden (program ülkeleri dışındaki ülkeler) projeye dahil olan kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde ortak sıfatıyla yer alabilirler. Program ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden bir ortak yer alması durumunda, bu durum başvuru aşamasında çok iyi gerekçelendirilmelidir.

 

Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210) projelerinde en az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 ortak yer almalıdır. Projede yer alacak tüm ortakların Program Ülkelerinden olması gerekmektedir. Bu proje türü kapsamında program ülkeleri dışındaki diğer ortak ülkelerden kurum/kuruluşların projeye dahil edilmesi mümkün olmamaktadır.

 

Bu başlık kapsamında program ülkeleri ve program ülkeleri dışındaki ülkeler hakkında detaylı bilgi için Erasmus+ 2021 Program Rehberi sayfa 32-35’i inceleyebilirsiniz.

 

PROJE BÜTÇESİ

 

Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210) projeleri 6 ila 24 aylık olabilir ve bir projenin toplam bütçesi 30.000 Avro ya da 60.000 Avro olarak götürü usulde başvuru aşamasında seçilir.

Küçük Ölçekli Ortaklıklar proje hibesi; hedefler, önerilen faaliyetler ve beklenen sonuçlar başlıklarında verilen açıklamalar doğrultusunda belirlenir. Proje bütçesinde planlanan faaliyetlerin listesi ve her bir faaliyete ayrılan hibe payı belirtilmelidir.

 

İşbirliği Ortaklıkları (KA220) projeleri kapsamında ise başvuruda belirtilen faaliyetlere ve planlanan ürün/çıktılara göre çeşitli hibe fırsatları sunulmaktadır.

Toplam proje hibesi, 12 ila 36 aylık projeler için asgari 100.000 Avro ile azami 400.000 Avro arasında değişebilir.

 

İşbirliği Ortaklıkları projeleri kapsamında aşağıdaki hibe kalemlerinde hibe desteği sağlanır:

- Proje Yönetimi ve Uygulaması

- Ulusötesi Proje Toplantıları

- Proje Çıktıları

- Çoğaltıcı Etkinlikler

- Dahil Etme Desteği

- İstisnai Masraflar

- Öğrenme/öğretme/eğitim faaliyetleri;

 • Seyahat
 • Bireysel destek
 • Dil desteği (sadece 2-12 Ay süreli faaliyetler için geçerlidir.)

 

Hibe kalemleri hakkında detaylı bilgiler ve tutarlar Program Rehberinde açıklanmaktadır (sf.185-191).

 

Proje Yönetimi ve Uygulaması (Project Management and Implementation); Proje yönetimi (örneğin, planlama, finansman, ortaklar arasında koordinasyon ve iletişim vb.); küçük ölçekli öğrenme/öğretme/eğitim malzemeleri, araçları, yaklaşımları vb. sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri (örneğin, öğrencilerle sınıfta proje çalışması, gençlik çalışması faaliyetleri, bütünleşik öğrenme/öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ve rehberliği, vb.); bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma (örneğin, broşürler, kitapçıklar, internet bilgileri vb.) masrafları için talep edilen hibe kalemidir.

 

Ulusötesi Proje Toplantıları (Transnational Project Meetings); kişi sayısı ve süreleri projenin içeriğine, ortaya çıkacak ürünlerin yapısına ve gerçek ihtiyaca göre planlanmış olmalıdır. Ulusötesi Proje Toplantıları bütçesi, Avrupa Komisyonu’nun Mesafe Bandı Aracı kullanılarak hareketin başladığı ve faaliyetin gerçekleştirildiği şehir arası mesafenin hesaplanmasıyla katılımcı başına birim maliyet olarak, toplantılara katılacak kişilerin seyahat ve bireysel destek masraflarını karşılamak üzere verilir.

 

Proje Çıktıları (Project results) İşbirliği Ortaklıkları projelerinde proje çıktıları kapsamında hibe talep edilebilmektedir. Bu hibe kalemi altında her bir ürün/çıktı için talep edilen çalışma gün sayısı, o ürünün ortaya çıkarılması süreciyle orantılı olmalıdır. Proje çıktıları somut çıktılardır ve yaygın kullanım, istifade etme ve etki potansiyeline sahip nitelikte ve nicelikte olmalıdır. Proje çıktısı, yenilikçi unsurlar içermelidir ve proje bittikten sonra da kullanılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Proje çıktılarının üretilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Proje çıktıları örnekleri; müfredat, pedagojik materyal, açık öğretim kaynakları, BİT araçları, analizler, çalışmalar veya akran öğrenme yöntemleri olabilir. İhtiyaç analizi raporları, broşür, poster, kitapçık gibi tanıtıcı ürünler, ilerleme ve final raporları, toplantı tutanakları ve sunumları, ülke raporları, yaygınlaştırma ürünleri ve sadece projenin görünürlüğüne yönelik olarak hazırlanmış olan proje internet sayfası gibi projede tanımlanan nihai hedef kitlenin öğrenme sürecine herhangi bir katkı sağlamayacak nitelikte olan ürünler proje çıktısı olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu faaliyetlerin/ürünlerin masrafı Proje Yönetim ve Uygulama Kaleminden karşılanmalıdır.

 

Proje çıktılarında çalışan personelin kategorisi, kişinin görev yaptığı kurum/kuruluştaki mesleki profiliyle ilgili değil, kişinin fikri çıktıların oluşturulmasındaki işleviyle ilgilidir. Manager ve Administrative Staff kategorileri kapsamındaki çalışmaların Proje Yönetimi ve Uygulaması kaleminden karşılanması beklenmektedir. Gerekçesi ayrıntılı şekilde açıklanması şartı ile bu kategorilerde çalışacak personel için proje çıktısı kapsamında da hibe talebi yapılabilmektedir.

 

Çoğaltıcı Etkinlikler (Multiplier Events); proje çıktılarının paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan fiziksel veya sanal yapıdaki ulusal ve ulusötesi konferanslar/ seminerler/ etkinliklerdir. Bu etkinliklerin amacı, proje çıktılarının ortaklık yapısında yer alan kuruluşların dışındaki ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmasıdır. Proje çıktısı bulunmayan projelerde çoğaltıcı etkinlik hibesi talep edilemez. Çoğaltıcı etkinlikler kapsamında hibe talep edilebilecek uygun katılımcılar, projede yer alan kurumlar dışında proje çıktılarıyla ilgili kurum ve kuruluşların personelidir. Projede koordinatör ve/veya ortak olarak yer alan kuruluşların personeline, ilgili etkinliğe katılmaları durumunda çoğaltıcı etkinlikler hibe kaleminden hibe desteği sağlanamaz.

 

Dahil Etme Desteği (Inclusion Support) kapsamında projede özel ihtiyaçları olabilecek dezavantajlı katılımcı yer alıyorsa, başvuru formunda talep edilmesi kaydıyla bu kişi/kişilerin ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır. Özel ihtiyaç sahibi kişi, fiziksel veya zihinsel sağlığıyla ilgili durumundan dolayı ekstra hibe desteği olmadan projeye katılımı mümkün olmayan potansiyel katılımcı olarak tanımlanmaktadır.

 

İstisnai Masraflar (Exceptional Costs) kapsamında, projede yer alan ortak kurum/kuruluşların hiçbiri tarafından sağlanamayan hizmet ve ekipman alımı/kiralanması için harcanacak bedelinin %75’ine tekabül edecek miktarda hibe desteği verilebilir.  Ekipman alımı/kiralanması, normal ofis ekipmanı ve hâlihazırda ortaklarca kullanılmakta olan ekipmanları kapsamamaktadır. İyi gerekçelendirilmesi şartıyla, projenin gerçekleştirilmesi için mutlak ihtiyaç duyulan ve hâlihazırda sahip olunmayan ekipmanların amortisman masrafları için destek sağlanabilir. 

Aşağıda İstisnai Masraflar hibe kalemine uygun olmayan örneklerden bazıları yer almaktadır:

 

 • Ortakların proje toplantılarına ve/veya faaliyetlerine gitmeleri için gerekli vize masrafları,
 • Çoğaltıcı Etkinlikler maliyetleri,
 • Proje başlangıç ve kapanış toplantıları maliyetleri,
 • Eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri için yapılan harcamalar,
 • Küçük ölçekli çeviri/tercüme maliyetleri, 
 • Proje ortaklarının normal mesailerinde kullandıkları ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, sarf malzemeleri, telefon vb.)

 

Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetleri (Learning/Teaching/Training Activities); projenin hedeflerine ulaşılmasının desteklenmesi açısından katma değer sağlamak koşuluyla, İşbirliği Ortaklıkları çerçevesinde düzenlenebilecek personel ve/veya yetişkin öğrenici eğitim faaliyetleri için seyahat ve bireysel destek kalemlerinde destek sağlanmaktadır. 2 aydan 12 aya kadar sürecek eğitim faaliyetlerinde dil desteği talep edilebilir.  Bu türden faaliyetlerin amacı, Program Rehberi’nde açıklandığı gibi proje ortaklarından birinin ev sahipliğinde gerçekleşecek bir eğitim faaliyeti gerçekleştirilmesidir. Faaliyetin amacı, projenin iş ve işlemlerini tartışmak ve planlamak değildir. Proje ortaklarının projenin iş ve işlemlerini tartışmak ve planlamak için toplanması gerekiyorsa, Ulusötesi Proje Toplantıları (Transnational Project Meetings) düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi İşbirliği için Ortaklıklar faaliyetleri kapsamında proje başvurusu yapacak kuruluşlar, hazırlık, başvuru, uygulama gibi tüm süreçlere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza yetiskinegitimi@ua.gov.tr  adresi aracılığıyla müracaat edebilir. Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için en güncel hali Erasmus+ Programı ana sayfasında yayımlanan Erasmus+ 2021 Program Rehberi incelenebilir.*

* https://www.ua.gov.tr/haberler/2021-erasmus-yetiskin-egitiminde-isbirligi-ortakliklari-ka220-ve-kucuk-olcekli-ortakliklar-ka210-proje-basvurusu-yapacak-kurum-kuruluslar-icin-duyuru/